SLAVICORP. KORPUSY SLOVANSKYH JAZYKOV
Univerzita v Varšave, 22.-24. november 2010


The latest information about registration, accommodation and conference program are published in the English, Polish and Russian version of the Slavicorp web pages.

http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/english/call_papers_en.html

Call for papers

Corpus Committee
of the ICS

Ústav polonistiky Varšavskej univerzity (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego), Nadácia pre poľský jazyk (Fundacja Języka Polskiego) a Národný korpus poľského jazyka (Narodowy Korpus Języka Polskiego) si vás dovoľujú pozvať na prvú konferenciu „SLAVICORP. Korpusy slovanských jazykov“. Konferencia je prvým stretnutím Komisie pre korpusovú lingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Konferencia sa bude konať 22. až 24. novembra 2010 na Varšavskej univerzite.

Dňa 27. augusta 2009 na zasadaní v Starej Lesnej Medzinárodný komitét slavistov založil Komisiu pre korpusovú lingvistiku. Tomuto rozhodnutiu predchádzala žiadosť podaná zástupcami niekoľkých národných korpusov slovanských jazykov. Medzi navrhovateľov žiadosti patrili členovia korpusových pracovísk z Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

TÉMY KONFERENCIE

Témy konferencie zahŕňajú (ale nie len) nasledujúce oblasti:
 • Aktuálny vývoj slovanských národných korpusov
 • Nové slovanské korpusové projekty
 • Paralelné slovanské korpusy
 • Slovanské korpusy a slovníky založené na korpusoch
 • Diachrónne korpusy a databázy digitálnej literatúry
 • Využitie korpusov vo vyučovacom procese. Zaradenie korpusov v učebných osnovách univerzít a stredných škôl
 • Vyhľadávacie nástroje a tagsety. Gramatická anotácia v slovanských jazykoch.

TEMATICKÉ BLOKY

Zvláštna sekcia bude venovaná projektu paralelného poľsko-ruského korpusu vedeného Varšavskou univerzitou a Baškirskou štátnou pedagogickou univerzitou, Národným korpusom poľského jazyka a Ruským národným korpusom.

PLENÁRNA PREDNÁŠKA

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc., riaditeľ Ústavu Českého národného korpusu prednesie plenárnu prednášku.

ORGANIZAČNÝ VÝBOR A KONTAKT

 • Jacek Duda, Ústav slavistiky, Varšavská univerzita
 • Milena Hebal-Jezierska, Ústav slavistiky, Varšavská univerzita
 • Magdalena Kuratczyk, Ústav rusistiky, Varšavská univerzita
 • Marek Łaziński, Ústav poľského jazyka, Varšavská univerzita, Nadácia pre poľský jazyk
 • Adam Przepiórkowski, Národný korpus poľského jazyka

Ďalšie informácie: jacek.duda1 at gmail.com.