po czesku


KONFERENCA SLAVICORP
Waršawska uniwersita, 22. do 24. nowembra 2010


The latest information about registration, accommodation and conference program are published in the English, Polish and Russian version of the Slavicorp web pages.

http://www.slavicorp.polon.uw.edu.pl/english/call_papers_en.html

Registrěrowanje

Komisija za korpusowu linguistiku

Wótźělenje polonistiki Waršawskeje uniwersity, Załožba za pólsku rěc a Narodny korpus pólskeje rěcy maju tu cesć, pśepšosyś na prědnu konferencu SLAVICORP, kótaraž zaběra se z korpusami słowjańskich rěcow. Zmakanje zastupjarjow korpusowych slěźeńskich centrumow ze słowjańskich krajow buźo zwězane z organizatoriskim zejźenim Komisije za korpusowu linguistiku słowjańskich rěcow pśi Mjazynarodnem komiteju slawistow. Konferenca wótmějo se na Waršawskej uniwersiśe wót 22. do 24. nowembra 2010.

Mjazynarodny komitej slawistow jo na swójom zmakanju w Starej Lesnej 27. awgusta 2009 wutwórił Komisiju za korpusowu linguistiku. Toś to rozsuźenje jo wuchadało z pšosby zastupjarjow někotarych słowjańskich narodnych korpusow, ako su se zejšli w lěśe 2009 na konferencoma we Łoźi (PALC) a Waršawje (Mondilex). Pšosbu wó powołanje korpusoweje komisije pśi MKS, kótaraž by se mógała staś stawny forum wuměny nazgónjenjow, su pódpisali zastupjarje narodnych korpusow a slěźeńskich centrumow za korpusowu linguistiku z Bulgarskeje, Českeje,Chorwatskeje, Pólskeje, Rusojskeje, Słowakskeje, Słowjeńskeje a Ukrainy.

TEMATIKA KONFERENCE

Konferenca zaběra se ze slědujucymi temami (dołojcna lisćina njewupócera wšykne móžnosći):
 • Nejnowšy staw jadnotliwych narodnych korpusow słowjańskich rěcow
 • Nowe słowjańske korpusowe iniciatiwy, inkluziwnje korpuse dotychměst njereprezentěrowanych rěcow
 • Paralelne korpuse słowjańskich a dalšnych rěcow
 • Korpuse a słowniki (elektroniske a tradicionalne)
 • Historiske korpuse a zběrki literariskich tekstow w seśi
 • Kubłańske programy a systemy, ako bazěruju na korpusach. Korpuse w šulskej a uniwersitnej didaktice
 • Pytańske programy a tagsety. Gramatiske wóznamjenjenje teksta we wšakich słowjańskich rěcach

TEMATISKE SEKCIJE

Wósebna tematiska sekcija zaběra se z projektom pólsko-rusojskego paralelnego korpusa, kótaryž pśewjeduju Waršawska uniwersita, Baškirska uniwersita pedagogiki w Ufje, Narodny korpus pólskeje rěcy a Narodny korpus rusojskeje rěcy.

PLENARNY PŚEDNOSK

Plenarny pśednosk źaržy profesor František Čermák, direktor Českego narodnego korpusa.

ORGANIZACISKI KOMITEJ

 • Jacek Duda, Institut slawistiki Waršawskeje uniwersity - sekretar konference
 • Milena Hebal-Jezierska, Institut slawistiki Waršawskeje uniwersity
 • Magdalena Kuratczyk, Institut Rusistiki Waršawskeje uniwersity
 • Marek Łaziński, Institut pólskeje rěcy Waršawskeje uniwersity, Załožba za pólsku rěc
 • Adam Przepiórkowski, Narodny korpus pólskeje rěcy

Z organizatoriskimi pšašanjami wokoło konference wobrośćo se na: jacek.duda1 at gmail.com.